Audiobook

DODATKI

Drodzy Słuchacze,

To właśnie dla Was, dla tych, którzy nie mają czasu na czytanie książek papierowych, nagrałem „Zarabiajmy na nieruchomościach” w wersji audio. Teraz możecie cieszyć się moją książką w drodze do pracy, prowadząc samochód lub podczas biegania. Poniżej udostępniam materiały, których z oczywistych powodów nie mogłem „przeczytać” do studyjnego mikrofonu. Miłego słuchania!


Pobierz audiobooka
21strona

Mack Newton's Fast Workout in 7 Minutes

Zobacz na YouTube

Mack Newton's Fast Workout in 7 Minutes
175strona

Komentarz do aktualizacji ograniczeń w nabywaniu gruntów rolnych do 1ha

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy kształtowania ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian regulujących obrót gruntami rolnymi w Polsce. Ustawa ta weszła w życie w czerwcu 2019 r. i od tego momentu każda osoba niebędąca rolnikiem może kupić grunt rolny o powierzchni do 1 hektara (ha). Taka czynność nie wymaga zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jednak przy zakupie gruntu rolnego o powierzchni od 3,000 m2 KOWR ma prawo pierwokupu, które wcześniej dotyczyło jedynie większych nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

Doprecyzowana została również definicja gospodarstwa rolnego, za które uznaje się grunty rolne o łącznej powierzchni minimum 1 ha. Grunty te nie muszą znajdować się w jednej lokalizacji.

Nabywca nieruchomości rolnej musi zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej przez okres 5 lat od nabycia nieruchomości. Musi on prowadzić gospodarstwo rolne i ma zakaz jego sprzedaży w tym okresie. Wcześniej okres ten wynosił 10 lat, więc w tym zakresie regulacje zostały zliberalizowane.

Dla inwestora, który chce kupić ziemię rolną i spełnia pozostałe wymagania ustawowe, ważne są dodatkowe okoliczności dotyczące nabywanej nieruchomości i sprzedającego. Przede wszystkim trzeba potwierdzić, czy sprzedający jest właścicielem sprzedawanej nieruchomości dłużej niż 5 lat i w jakich okolicznościach ją nabył. Jeśli jest właścicielem krócej i powziął zobowiązania dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego, których nie spełnił, nabywca ryzykuje utratę tytułu prawnego do nieruchomości. Dlaczego? Ponieważ sprzedający nie spełnił wymogów ustawowych, jego akt notarialny nabycia tej nieruchomości może zostać unieważniony i może stracić prawo do nieruchomości. Jeśli stałoby się to po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży, wtedy kolejna czynność, czyli nabycie nieruchomości przez nabywcę także będzie nieważna.

Kupując grunt rolny w celu zmiany jego przeznaczenia również musimy wziąć pod uwagę te regulacje. Praktyka interpretacji przepisów nowej ustawy jeszcze się nie ukształtowała i trzeba liczyć się z możliwością perturbacji i utrudnień w tym zakresie. Dlatego bezpieczniej jest przyjąć, że pod realizację projektów deweloperskich w miastach lepiej nie kupować gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, a najlepiej kupować jedynie grunty objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy wydanymi przed 30 kwietnia 2016 r., czyli przed wejściem w życie ustawy ograniczającej obrót gruntami rolnymi.

Sprzedaż gruntu rolnego można rozważać dopiero, jeśli jesteśmy jego właścicielem przez okres minimum 5 lat, żeby nie narazić ani siebie, ani nabywcy na jakiekolwiek późniejsze komplikacje.

209strona

Saldo migracji w Polsce

Saldo migracji w Polsce
210strona

Mapa migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w województwie mazowieckim

Mapa migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w województwie mazowieckim
271strona

Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny
272strona

Cykl koniunkturalny w gospodarce

Cykl koniunkturalny w gospodarce
279strona

Emocje w cyklu koniunkturalnym

Emocje w cyklu koniunkturalnym