Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.

Punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych

Ta strona zawiera informacje na temat zgodności kubakarlinski.pl z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Digital Services Act, DSA).

PUNKT KONTAKTOWY DO KOMUNIKACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DSA (ART. 11 i 12 DSA)

Pojedynczym punktem kontaktowym dla organów państw członkowskich, Komisji oraz Rady Usług Cyfrowych, o której mowa w art. 61 DSA, a także dla odbiorców/użytkowników usług świadczonych przez kubakarlinski.pl jest adres e-mail kontakt@kubakarlinski.pl.

Komunikacja obsługiwana jest w języku polskim lub angielskim.

Zgodnie z art. 16 DSA, osoby i podmioty mają możliwość zgłaszania treści znajdujących się na stronach kubakarlinski.pl, uznawanych przez siebie za nielegalne. Aby dokonać takiego zgłoszenia, należy zawrzeć w nim następujące punkty:

  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Tak opisane zgłoszenie, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 DSA, w odniesieniu do informacji, której dotyczy, umożliwia ono bowiem Administratorowi działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.

Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Administrator bez zbędnej zwłoki powiadamia o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

This website contains information about the compliance of kubakarlinski.pl with Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on the single market for digital services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act, DSA).

ENGLISH

CONTACT POINT FOR COMMUNICATION REGARDING THE DSA (ART. 11 and 12 DSA)

The single contact point for Member State authorities, the Commission, and the Council for Digital Services referred to in Article 61 of the DSA, as well as for recipients/users of services provided by kubakarlinski.pl, is the email address kontakt@kubakarlinski.pl.

Communication is conducted in Polish or English.

In accordance with Article 16 of the DSA, individuals and entities have the opportunity to report content on the kubakarlinski.pl website that they consider to be illegal. To make such a report, the following points must be included:

  1. Sufficiently justified explanation of the reasons why the person or entity alleges that the relevant information constitutes illegal content;
  2. Clear indication of the exact electronic location of the information, such as the exact URL address or addresses, and, where appropriate, additional information enabling the identification of illegal content, depending on the type of content and the specific type of hosting service;
  3. Name and surname or name and email address of the reporting person or entity, except for reports concerning information deemed to be related to one of the offenses referred to in Articles 3–7 of Directive 2011/93/EU;
  4. A statement confirming the good faith belief of the reporting person or entity that the information and allegations contained therein are accurate and complete.

Such a report, as described, is considered to provide the basis for obtaining actual knowledge or information for the purposes of Article 6 of the DSA, with regard to the information to which it relates, as it enables the Administrator, acting with due diligence, to determine – without detailed legal analysis – the illegal nature of the activity or information concerned.

If the report contains electronic contact details of the reporting person or entity, the Administrator shall promptly notify them of their decision regarding the information covered by the report, providing information on the possibility of appealing against the decision made.

0