Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.

Regulamin serwisu kubakarlinski.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady korzystania z serwisu Kubakarlinski.pl dostępnego pod adresem kubakarlinski.pl (zwany “Serwisem”),
  2. rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie,
  3. tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w Serwisie,
  4. tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych,
  5. tryb zgłaszania nielegalnych treści.
 2. Administratorem Serwisu jest Kuba Karliński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą IMPERA KUBA KARLIŃSKI pod adresem ul. Grzybowska nr 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5342063704 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  1. pod adresem korespondencyjnym podanym powyżej,
  2. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@kubakarlinski.pl,
  3. pod numerem telefonu: 22 370 57 55.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisach znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 5. Szczegóły dotyczące stosowania plików Cookies w Serwisie znajdują się w Polityce Cookies dostępnej w Serwisie.

 

§2 Definicje

 • Administrator (Usługodawca) – Kuba Karliński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą IMPERA KUBA KARLIŃSKI pod adresem ul. Grzybowska nr 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5342063704 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Blog – Usługa, internetowy blog z artykułami nawiązującymi do tematyki nieruchomości, prowadzony przez Kubę Karlińskiego dla wszystkich osób odwiedzających Serwis. W ramach Bloga Kuby Karlińskiego organizowane są szkolenia i webinaria.
 • Formularz kontaktowy – Usługa, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Administratorem.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Serwis – oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym,  pod adresem kubakarlinski.pl, za pośrednictwem której Administrator świadczy Usługi na podstawie Regulaminu, stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Usług  dostępnych w Serwisie, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych np. Serwisu.

§3 Wymogi prawne

 1. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług określonych w Regulaminie. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie na stronie głównej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: kubakarlinski.pl lub adresu innej strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 5 Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej, a także Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 6. Wszystkie ceny, informacje handlowe, przedstawione wizualizacje znajdujące się w niniejszym Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.   Ponadto przedstawione w Serwisie materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a przedstawione w nich modele budynków oraz zagospodarowania terenu mogą podlegać zmianom na etapie realizacji projektu.

§4 Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera;
  2. monitor o rozdzielczości minimum 1280×800;
  3. włączona obsługa Cookies i JavaScript

§5 Zasady korzystania z Serwisu  

 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Usługi Newsletter.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu. Treści zamieszczone w Serwisie, takie jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane (dalej jako „Treści”) są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, przysługującymi Administratorowi lub innym podmiotom z Grupy Magmillon lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w zakresie korzystania z Treści na potrzeby prowadzenia Serwisu. Żaden fragment Treści publikowany w Serwisie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Administratora lub podmiotu uprawnionego do korzystania z praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie materiałów i treści samych w sobie lub w odniesieniu do działania, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, szkodliwych a także naruszających prawa osób trzecich, w tym prywatność, dobre imię, godność lub w inny sposób naruszających niniejszy Regulamin, w tym w szczególności treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, obscenicznym, nienawistnym, terrorystycznym, nawołujących do przemocy lub innych czynów zabronionych.

§6 Zasady świadczenia Usług

 1. Administrator będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje Usług:
  1. udostępnianie Treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje zawarte na blogu Kuby Karlińskiego, dane kontaktowe itp.
  2. udostępnianie interaktywnych Formularzy kontaktowych służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora, w tym umożliwiających zamówienie oferty, rezerwację oferty, kontakt w sprawie oferty, m.in.:  „Formularz Inwestuj z Kubą Karlińskim”.
  3. Linki do innych serwisów i portali,
  4. Wtyczki do social media,
  5. Newsletter,
  6. Chat,
  7. Inne Usługi dostępne w Serwisie.
 2. Administrator może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych Usługach, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 3. Administrator Serwisu może dodawać kolejne Usługi dla Użytkowników Serwisu, bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.
 4. Wtyczki to niewielkie narzędzia dostawców social media stosowane w celu umożliwienia przejścia bezpośrednio z danej strony internetowej do fanpage, kanału podmiotu, który je zamieszcza, w wybranych przez siebie social media:
  1. Administrator korzysta z wtyczek Facebook, Linkedin, X, TikTok, Youtube oraz Instagram. Niewykluczone, że wykaz social media dostępnych za pomocą Wtyczek będzie rozszerzany.
  2. Klikając w wybraną wtyczkę, Użytkownik może przejść bezpośrednio z Serwisu do Fanpage, kanału Administratora  na wybranym portalu społecznościowym.
  3. Administrator zapewnia wyłącznie zamieszczenie wtyczek w Serwisie. Administrator nie decyduje o sposobach działania wtyczek.
  4. Korzystając z wtyczek, Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności danego portalu społecznościowego oraz zwrócić szczególną uwagę na informacje o pozyskiwaniu informacji za pomocą Cookies stosowanych za pomocą wtyczek.
  5. Korzystanie z wtyczek następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w wybraną wtyczkę.
 5. Serwis może zawierać Linki do innych domen. Serwis świadczy wyłącznie Usługę zamieszczania linków na swoich stronach internetowych. W najdalej idącym zakresie dopuszczalnym prawem Serwis w żaden sposób nie odpowiada za treści publikowane przez podmioty trzecie.
  1. W zakresie, w jakim Linki prowadzą do innych stron i domen Administratora, Administrator nie odpowiada za treści, dostępność, inne dane, materiały lub narzędzia dostępne lub stosowane pod danym linkiem przez podmioty trzecie.
  2. Usługa Linków polega wyłącznie na zamieszczaniu linków na stronie internetowej Serwisu.
  3. Korzystanie z Linków następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w wybrany Link.
 6. Newsletter to Usługa polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Treści w postaci indywidualnej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  1. Aby korzystać z Usługi Newslettera, należy:
   1. wypełnić odpowiednie pole zamówienia Newslettera
   2. wypełnić deklarację zgody na dostarczanie Newslettera.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Administratora.
  3. Umowa na świadczenie Usługi Newslettera zostaje rozwiązana z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@kubakarlinski.pl lub Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera w każdej chwili, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi w ramach usługi Newsletter.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter może być rozwiązana przez Usługobiorcę bez podania przyczyny w każdym czasie.

  §7 Zarządzanie Treścią w Serwisie

  Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych Treści.

  §8 Ochrona własności intelektualnej

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w Serwisie jest Kuba Karliński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą IMPERA KUBA KARLIŃSKI pod adresem ul. Grzybowska nr 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5342063704 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest Kuba Karliński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą IMPERA KUBA KARLIŃSKI pod adresem ul. Grzybowska nr 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5342063704 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela.
  3. Wszelkie prawa do Serwisu znajdującego się w domenie: kubakarlinski.pl, w tym jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Administratora, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
  4. Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2023.1170 t.j.). Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu.
  5. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu.

  §9 Reklamacje dotyczące działania Serwisu

  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową na adres: kontakt@kubakarlinski.pl
  2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko Użytkownika,
   2. dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail,
   3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.
  4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej: zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2023 poz. 877 j.t. z późn zm.) – w tym celu niezbędne jest złożenie wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej: stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2023 poz. 877 j.t. z późn zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny lub należy zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Usługodawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  7. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Usługodawca zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.
  8. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Usługodawca wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Usługodawca zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

  §10 Odpowiedzialność

  1. Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi, jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika. Administrator może wstrzymać lub pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

  §11 Zgłaszanie naruszeń

  1. Użytkownik lub inna dowolna osoba, która uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści, a w szczególności z § 5 ust. 3 Regulaminu. Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:
   1. uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzuca się, że informacje, treści lub materiały stanowią treści nielegalne,
   2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji tych treści (dokładny adres URL) oraz w stosownych przypadkach dodatkowe informacje umożliwiające ich identyfikację lub lokalizację oraz
   3. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie zgłaszającego, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne
   4. a także opcjonalnie: imię, nazwisko, nazwę, adres e-mail zgłaszającego (za wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE).
  2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą być dokonywane pisemnie na adres Administratora, elektronicznie na adres kontakt@kubakarlinski.pl.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia zgłoszenia, w przypadku gdy nie zawiera ono elementów wskazanych w ust. 1 powyżej. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenia w ww. zakresie przez zgłaszającego, Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy rozpatrzenia zgłoszenia, w przypadku, gdy z uwagi na brak informacji będzie to niemożliwe lub znacznie utrudnione.
  4. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zawiera dane kontaktowe osoby lub podmiotu, który dokonuje zgłoszenia, Usługodawca niezwłocznie przesyła zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  5. Administrator rozpatruje zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
  6. W przypadku stwierdzenia obecności nielegalnych treści lub w przypadku gdy treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem, Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do tych treści, a także zawieszenia lub zakończenia świadczenie usługi na rzecz Użytkownika, który zamieszczał treści, materiały, informacje, będące przedmiotem zgłoszenia.
  7. W przypadku gdy Administrator ograniczy, zawiesi lub zakończy świadczenie usługi dostępu Użytkownika do Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrócenia się do Administratora o przeprowadzenie ponownej weryfikacji zasadności tego ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi, wraz z uzasadnieniem. Termin na zwrócenie się do Administratora o ponowną weryfikację sprawy wynosi 14 dni od dnia otrzymania decyzji Administratora co do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi. Odwołanie składa się na adres kontakt@kubakarlinski.pl lub pisemnie na adres Administratora. Usługodawca dokonuje ponownej weryfikacji sprawy w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku.

  §12 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie, tj. od dnia 01.03.2024 r. i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
  2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
  3. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, w przypadku nałożenia przez uprawnione organy lub sąd określonych obowiązków na Administratora lub skierowania określonych zaleceń lub rekomendacji w zakresie treści Regulaminu, w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych, w tym zmian w celu ulepszenia wydajności, stabilności lub rozwoju Serwisu, wprowadzenia nowych funkcjonalności w Serwisie w przypadku zwiększania poziomu bezpieczeństwa technologicznego (informatycznego) Serwisu, w tym bezpieczeństwa danych i danych osobowych, w przypadku zmian redakcyjnych i prostujących omyłki pisarskie lub obliczeniowe, a także mających na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, przy czym zmiany następują w zakresie wynikającym z zaistnienia przyczyny ich wprowadzenia.
  4. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
  5. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
  6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu mające związek ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku, Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  7. Przepisy dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Aktualna wersja Regulaminu, obowiązuje od dnia 01.03.2024 r.

0