Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.

Regulamin sklepu

Drogi Kliencie!
Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w naszym Sklepie.
Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami, które obowiązują Ciebie i nas podczas robienia zakupów czy korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych.
Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.
Poniższy regulamin obowiązuje dla zakupów od dnia 16 lutego 2023 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez KUBAKARLINSKI.PL.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się z KUBAKARLINSKI.PL używając następujących danych kontaktowych:
  1. numer telefonu: +48223705755,
  2. adres e-mail: sklep@kubakarlinski.pl,
  3. formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu albo czatu (jeśli istnieją), zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 3. Klient może porozumiewać się z KUBAKARLINSKI.PL za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego albo czatu (innego komunikatora online) dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje). Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a KUBAKARLINSKI.PL z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta z KUBAKARLINSKI.PL.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów w ramach Sklepu oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 5. KUBAKARLINSKI.PL udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. KUBAKARLINSKI.PL jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z Umową.
 8. Informacje o Towarach, Usługach, Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
  2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 10. Nakazuje się:
  1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  2. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 12. Klient może złożyć Zamówienie bez rejestracji w Sklepie jako gość lub po zalogowaniu się na Konto w Sklepie.
 13. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 14. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy na rzecz osoby trzeciej (np. gdy dana osoba ma wziąć udział w Wydarzeniu organizowanym przez KUBAKARLINSKI.PL), Klient zobowiązany jest poinformować osobę trzecią o zasadach wykonania Umowy, zapoznać ją z Regulaminem i Polityką prywatności oraz poinformować KUBAKARLINSKI.PL o takim zamiarze w celu odpowiedniego wykonania Umowy przez KUBAKARLINSKI.PL. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z KUBAKARLINSKI.PL przed zawarciem Umowy na rzecz osoby trzeciej.
 15. Klient ma możliwość wskazania osoby na rzecz której zostanie wykonana Umowa, której przedmiotem jest Wydarzenie w terminie do 5 dni roboczych przed terminem Wydarzenia poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@kubakarlinski.pl oraz biuro@inwestorium.pl, przy czym osoba trzecia powinna mieć w dniu Wydarzenia co najmniej 16 lat.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. PL– Kuba Karliński prowadzący jednoosobową działalność gospodarcza pod firmą IMPERA KUBA KARLIŃSKI pod adresem ul. Grzybowska, nr 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5342063704 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres e-mail: sklep@kubakarlinski.pl, numer telefonu: +48223705755.
 2. Klient lub Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z KUBAKARLINSKI.PL umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 i art. 5565 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu lub/i Platformie szkoleniowej, umożliwiające dostęp do zakupionych Treści cyfrowych, Usług cyfrowych lub Usług zgodnie z Umową.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kubakarlinski.pl/sklep/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 9. Towar – rzeczy ruchome zakupione lub dostępne w Sklepie. Towary są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. Usługa – usługa świadczona przez KUBAKARLINSKI.PL na zasadach określonych w opisie na stronie produktowej danej Usługi (np. szkolenie, warsztaty, konsultacja). Usługa może przybrać formę wydarzenia o charakterze stacjonarnym lub niestacjonarnym, w tym formę konsultacji (także w formie mentoringu na zasadach określonych w opisie na stronie Sklepu lub Regulaminie). Usługa świadczona jest odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Wydarzenie – Usługa o charakterze wydarzenia organizowanego przez KUBAKARLINSKI.PL świadczona zgodnie z Umową i na zasadach wskazanych w opisie na stronie Sklepu. Wydarzenie to m.in. szkolenie, warsztaty, konferencja czy inne wydarzenie o podobnym charakterze.
 12. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Usługa cyfrowa świadczona jest odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 13. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Treści cyfrowe dostarczane są odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Treść cyfrowa to np. e-book, audiobook, kurs online o charakterze video.
 14. Umowa – umowa sprzedaży Towaru, wykonania Usługi, dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawarta pomiędzy KUBAKARLINSKI.PL a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na mocy której KUBAKARLINSKI.PL przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta, do wykonania Usługi, do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnie z opisem zawartym na stronie danego Towaru, Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 15. Platforma szkoleniowa – platforma, poprzez którą KUBAKARLINSKI.PL udostępnia Klientowi Treści cyfrowe, Usługi cyfrowej lub świadczy Usługi.
 16. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż Umowa, na mocy której KUBAKARLINSKI.PL świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, na rzecz Klienta.
 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 19. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę.
 20. Operator płatności– dostawca systemu PayU tj. PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, dostawca systemu Tpay tj. Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 7773061579, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN lub dostawca platformy PayPal: PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg lub dostawca BLIK: Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), przy ulicy Czerniakowskiej 87A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000493783, NIP: 521- 366-44-94, REGON: 147055889, kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł .
 21. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 22. Płatność – wpłata na konto KUBAKARLINSKI.PL za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 23. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić KUBAKARLINSKI.PL za Towar, Usługę, Treść cyfrową lub Usługę cyfrową, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 25. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez KUBAKARLINSKI.PL w niniejszym Regulaminie.
 26. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 27. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 28. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 29. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 30. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 31. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 32. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 11 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.
 33. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary i/lub Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe potrzebne są:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (KUBAKARLINSKI.PL zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną KUBAKARLINSKI.PL z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. KUBAKARLINSKI.PL nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail),
  4. przypadku, gdy Treści cyfrowe są udostępniane w formie pliku komputerowego w danym formacie (np. PDF, mobi) – posiadanie programu obsługującego pliki w danym formacie wskazanym w opisie produktowym.
 3. KUBAKARLINSKI.PL zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. KUBAKARLINSKI.PL podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

§4 TOWARY, USŁUGI, TREŚCI CYFROWE I USŁUGI CYFROWE DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie dostępne są następujące Towary:
 2. książki,
 3. W Sklepie dostępne są następujące Usługi, Treści cyfrowe i/ lub Usługi cyfrowe:
  1. Kursy online,
  2. Webinary,
  3. E-booki,
  4. Szkolenia, konferencje, warsztaty online,
  5. Szkolenia, konferencje, warsztaty offline,
  6. Konsultacje online,
 4. Specyfika każdego Towaru, Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisie w Sklepie. KUBAKARLINSKI.PL informuje także o tym, czy konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Klient w przypadku dokonania Zamówienia takiego Towaru, Usługi, Treści cyfrowej czy Usługi cyfrowej zgadza się na brak tej konkretnej cechy.
 5. KUBAKARLINSKI.PL dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość.
 6. KUBAKARLINSKI.PL może prowadzić sprzedaż Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej po założeniu konta.
 7. Dostęp do zakupionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na Platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie z opisem.
 8. Korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez KUBAKARLINSKI.PL może wymagać posiadania Konta Klienta na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu danych osobowych.
 9. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo.
 10. Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie/ stronie z ich opisem albo w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.

§5 PRZEDSPRZEDAŻ TOWARÓW, TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. KUBAKARLINSKI.PL może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Towarów, Usług (w szczególności szkoleń,konferencji, webinarów), Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Towary, Usługi, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nowe i cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych przedsprzedażą znajduje się w ich opisie.
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, o ile wprost w opisie Towaru, Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej nie zostanie wskazane inaczej.
 6. Umowy są realizowane (np. dodawane na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.

§6A SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY I USŁUGI

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru/Usługi poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Towaru/Usługi w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Towaru/Usługi).
 2. Po dokonaniu wyboru Towaru/Usługi celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Towaru/Usługi, w wyniku czego wybrany Towar/Usługa zostanie dodany/dodana do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować Zamówienie na kolejnej stronie.
 3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod kuponu”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Wykorzystaj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania Zamówienia.
 4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka i przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  1. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
  2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  3. NIP w przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. numeru telefonu,
  5. adresu e-mail,
  6. akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  7. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 6. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki Towaru poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie właściwych danych po przekierowaniu na odpowiednią podstronę.
 7. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.
 8. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary/Usługi, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów/Usług, jak również co do formy płatności.
 10. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej KUBAKARLINSKI.PL zapłaty.
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze KUBAKARLINSKI.PL Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 12. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 13. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 14. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 15. KUBAKARLINSKI.PL zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym).

§6B SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE

 1. Klient może dokonać zakupu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej poprzez ich wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej).
 2. Po dokonaniu wyboru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w wyniku czego wybrane Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zostaną dodane do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod kuponu”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Wykorzystaj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania Zamówienia.
 4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka i przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  1. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
  2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  3. NIP w przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. numeru telefonu,
  5. adresu e-mail,
  6. akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  7. wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 6. Klient może być zobowiązany wskazać swój adres ze względu na takie wymagania systemowe/informatyczne związane ze środowiskiem cyfrowym Sklepu.
 7. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia.
 8. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, jak również co do formy płatności.
 10. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej KUBAKARLINSKI.PL zapłaty.
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze KUBAKARLINSKI.PL Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 12. Umowa zawarta jest z chwilą przesłania potwierdzenia zawarcia Umowy przez KUBAKARLINSKI.PL.
 13. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 14. KUBAKARLINSKI.PL zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku:
  1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym).

§7 CENY TOWARÓW, USŁUG, TREŚCI CYFROWYCH, USŁUG CYFROWYCH I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa np. podatek akcyzowy).
 2. KUBAKARLINSKI.PL nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. KUBAKARLINSKI.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, wycofywania Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Towaru, Usługi, Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych.
 4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji.
 5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru, Usługi, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie KUBAKARLINSKI.PL uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, Usługi, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 6. Jeżeli dany Towar, Usługa, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie KUBAKARLINSKI.PL uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. KUBAKARLINSKI.PL może korzystać z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu.
 8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe:
  1. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto KUBAKARLINSKI.PL za pośrednictwem systemu PayU, T-Pay, PayPal – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;
  2. Blik
 9. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu/ płatności na rachunku bankowym PL. To samo dotyczy odpowiednio Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 10. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi KUBAKARLINSKI.PL chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 11. Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się z KUBAKARLINSKI.PL podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku błędnego wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korekta.

 

§8A DOSTAWY TOWARÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Towaru nastąpi w terminie do ___ dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
  1. Paczkomaty,
  2. Przesyłka kurierska InPost.
 3. Dostawy realizowane są na terenie Polski. Dostawy w Unii Europejskiej/do innych krajów realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu warunków. W tym celu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.
 5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 6. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. Ceny Towarów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu i/lub dostawców tych usług.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Towaru liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym PL.
 8. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy PL. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy KUBAKARLINSKI.PL w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
 9. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania płatności na rachunku bankowym PL.

§8B DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. KUBAKARLINSKI.PL dostarcza Klientowi Treść cyfrową (np. e-book, audiobook, kurs online dostępny na Platformie szkoleniowej) lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. KUBAKARLINSKI.PL przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta) w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także możliwości systemowych. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, Klient ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby Klient w takiej sytuacji skontaktował się z KUBAKARLINSKI.PL celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

§9 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. KUBAKARLINSKI.PL przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez KUBAKARLINSKI.PL. KUBAKARLINSKI.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez KUBAKARLINSKI.PL.
 2. KUBAKARLINSKI.PL może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:
  1. zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
  2. zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
  3. zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego, ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
  4. zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej KUBAKARLINSKI.PL, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Towarów, lub Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 3. KUBAKARLINSKI.PL nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 4. Wprowadzane przez KUBAKARLINSKI.PL zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.
 5. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, KUBAKARLINSKI.PL poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
 6. KUBAKARLINSKI.PL może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.
 7. KUBAKARLINSKI.PL informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać KUBAKARLINSKI.PL inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.

§10 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA, NEWSLETTER

 1. Za pośrednictwem Sklepu, KUBAKARLINSKI.PL świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy z KUBAKARLINSKI.PL drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie.
 2. KUBAKARLINSKI.PL świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności lub w odrębnym regulaminie dotyczącym tej usługi dostępnym w ramach Sklepu.
 3. KUBAKARLINSKI.PL świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
  i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie Konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Towar, Usługę, Treść cyfrową lub inną Usługę cyfrową. Konto tworzone jest na platformie Sklepu i/lub Platformie szkoleniowej.
 4. W celu utworzenia Konta, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet,
  2. posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego zgodnie z pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu,
  3. unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz z Usługi cyfrowej.
  4. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 6. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania ze wskazanych Treści cyfrowych, Usług cyfrowych lub Usług zgodnie z opisem na stronie Sklepu.
 7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu KUBAKARLINSKI.PL podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich chociażby: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy technicznej, odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta i inne.
 10. KUBAKARLINSKI.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku, gdy Klient nie spełnia tychże wymogów.
 11. KUBAKARLINSKI.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować KUBAKARLINSKI.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 13. W wypadku Klientów będących Konsumentami KUBAKARLINSKI.PL może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 14. W wypadku Klientów będących Konsumentami KUBAKARLINSKI.PL może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla PL, kopiuje Towary, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe KUBAKARLINSKI.PL lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody KUBAKARLINSKI.PL, podaje KUBAKARLINSKI.PL dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępu do jego zasobów.
 15. Klient może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 16. Z kolei, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta KUBAKARLINSKI.PL może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Klienta.
 17. Wskutek usunięcia Konta przez KUBAKARLINSKI.PL Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 18. W celu usunięcia Konta Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu z KUBAKARLINSKI.PL drogą elektroniczną na dane zawarte w niniejszym Regulaminie.
 19. KUBAKARLINSKI.PL informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Usługi cyfrowej, np. śledzenie historii zamówień.

 

§11A PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TOWARÓW I USŁUG

 1. KUBAKARLINSKI.PL odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Towarów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. KUBAKARLINSKI.PL ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez KUBAKARLINSKI.PL, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.
 3. KUBAKARLINSKI.PL może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub KUBAKARLINSKI.PL może dokonać naprawy Towaru, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla KUBAKARLINSKI.PL. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla KUBAKARLINSKI.PL, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. KUBAKARLINSKI.PL odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;
  2. KUBAKARLINSKI.PL nie doprowadził towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której KUBAKARLINSKI.PL został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.
  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że KUBAKARLINSKI.PL próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  5. z oświadczenia KUBAKARLINSKI.PL lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. KUBAKARLINSKI.PL zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 8. KUBAKARLINSKI.PL dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi KUBAKARLINSKI.PL. Klient udostępnia KUBAKARLINSKI.PL Towar podlegający naprawie lub wymianie. KUBAKARLINSKI.PL odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Przedsiębiorca zawodowy jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do KUBAKARLINSKI.PL.
 9. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 10. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
  i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji KUBAKARLINSKI.PL wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 12. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail KUBAKARLINSKI.PL podany w niniejszym Regulaminie.
 13. KUBAKARLINSKI.PL ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 14. KUBAKARLINSKI.PL będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 15. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze KUBAKARLINSKI.PL telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 16. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi KUBAKARLINSKI.PL, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do KUBAKARLINSKI.PL, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez KUBAKARLINSKI.PL.
 17. KUBAKARLINSKI.PL ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez KUBAKARLINSKI.PL, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Towaru istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. KUBAKARLINSKI.PL nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 18. Zapisy wskazane powyżej w zakresie niezgodności Towaru z Umową znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku niezgodności Usługi z Umową o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie przyznają Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta praw odrębnych.
 19. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§11B PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. KUBAKARLINSKI.PL ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. KUBAKARLINSKI.PL dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta.
 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 4. KUBAKARLINSKI.PL może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla KUBAKARLINSKI.PL.
 5. KUBAKARLINSKI.PL doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której KUBAKARLINSKI.PL został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi KUBAKARLINSKI.PL.
 6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. KUBAKARLINSKI.PL nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że PL próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,
  5. z oświadczenia PL lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.
 8. Po odstąpieniu od umowy KUBAKARLINSKI.PL nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.
 9. KUBAKARLINSKI.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których KUBAKARLINSKI.PL poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze KUBAKARLINSKI.PL w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.
 10. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
  i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji KUBAKARLINSKI.PL wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 11. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail KUBAKARLINSKI.PL podany w niniejszym Regulaminie.
 12. KUBAKARLINSKI.PL ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 13. KUBAKARLINSKI.PL będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 14. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, może także skontaktować się ze KUBAKARLINSKI.PL telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 15. KUBAKARLINSKI.PL jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne).
 16. KUBAKARLINSKI.PL ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).
 17. KUBAKARLINSKI.PL dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

§12 PLATFORMA SZKOLENIOWA

 1. Przedmiotem Umowy zwieranej przez Klienta i KUBAKARLINSKI.PL mogą być Usługi, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej i założeniu Konta Użytkownika na Platformie szkoleniowej.
 2. Rejestracja na Platformie szkoleniowej i utrzymanie Konta odbywa się nieodpłatne w ramach ceny zapłaconej za zakupioną Usługę, Treść cyfrową lub Usługę cyfrową.
 3. Dostęp do treści udostępnianych na Platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności treści lub wykonaniu Usługi znajduje się w opisie danej Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na odpowiedniej podstronie z opisem produktowym.
 4. Dostęp do zakupionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty, o ile w opisie produktowym nie stanowi inaczej.

§13 WYDARZENIA

 1. W ramach Sklepu Klient może zawrzeć Umowę, której przedmiotem jest świadczenie Usługi w postaci Wydarzenia w formie szkolenia, warsztatów, konferencji o charakterze stacjonarnym lub online w terminach wskazanych w opisie na stronie Sklepu.
 2. Usługi świadczone są zgodnie z opisem danej Usługi w Sklepie, a Regulamin znajduje zastosowanie w przypadku gdy dane zagadnienie nie zostało opisane w opisie Usługi.
 3. Wydarzenie odbywa się w terminie wskazanym w opisie Wydarzenia na stronie Sklepu, przy czym w uzasadnionych przypadkach data Wydarzenia może ulec zmianie, a KUBAKARLINSKI.PL dokłada wszelkiej staranności by Wydarzenie odbyło się w nowej dacie dogodnej dla Klienta. W przypadku, gdy KUBAKARLINSKI.PL dokonuje zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn losowych i niezależnych, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zmianie terminu Wydarzenia. W razie skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Klientowi przysługuje zwrot ceny Wydarzenia. Informacja o zmianie terminu Wydarzenia jest przesyłana przez KUBAKARLINSKI.PL za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Brak udziału w Wydarzeniu przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta nie uprawnia Klienta do udziału w innym Wydarzeniu (także w Wydarzeniu o tożsamej treści i charakterze, które odbywa się w innym terminie). W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot ceny.
 5. Umowa, której przedmiotem jest Wydarzenie może zostać wypowiedziana przez Klienta z zachowaniem 30 dni wypowiedzenia, o ile w opisie Wydarzenia nie wskazano innego terminu wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia KUBAKARLINSKI.PL zwróci Klientowi cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które KUBAKARLINSKI.PL poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u KUBAKARLINSKI.PL na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów KUBAKARLINSKI.PL zwróci Klientowi cenę pomniejszoną wyłącznie o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy i z uwzględnieniem poniesionych nakładów. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z którego/której Klient dokonał płatności, o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności. Na prośbę Klienta KUBAKARLINSKI.PL wyjaśni Klientowi sposób obliczenia kwot pomniejszających cenę zwracaną Klientowi.
 6. W razie udostępnienia przez KUBAKARLINSKI.PL treści i materiałów zgodnie z opisem Wydarzenia przed terminem Wydarzenia w ramach zawartej Umowy i przed upływem terminu prawa odstąpienia i na żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Umowę w tym zakresie uważa się za wykonaną. Oznacza to, że w tym zakresie prawo odstąpienia nie przysługuje. W takim wypadku wartość udostępnionych treści i materiałów jest odliczana od zwracanej Klientowi ceny.
 7. KUBAKARLINSKI.PL w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu Umowy, gdy przedmiotem Umowy jest Wydarzenie i w miarę możliwości administracyjnych i organizacyjnych swojego przedsiębiorstwa, przy czym prawo zmiany może wiązać się z koniecznością opłacenia przez Klienta zryczałtowanej kwoty kosztów poniesionych przez KUBAKARLINSKI.PL w związku ze zmianą (kwota ta jest wskazywana przez KUBAKARLINSKI.PL podczas zgłoszenia chęci zmiany przez Klienta). Klient zgłasza chęć zmiany przedmiotu Umowy i udziału w innym Wydarzeniu nie później niż 10 dni roboczych przed Wydarzeniem, w którym chce wziąć udział kierując wiadomość na adres e-mail wskazany w Regulaminie. KUBAKARLINSKI.PL potwierdza przyjęcie zgłoszenia i przekazuje niezwłocznie informację o tym, czy zmiana przedmiotu Umowy (udział w innym Wydarzeniu) jest możliwa i jakie opłaty się z tym wiążą.
 8. Klient nie ma prawa rozwiązania umowy, której przedmiotem jest Wydarzenie po odbyciu się Wydarzenia w terminie zgodnym z Umową, o ile w opisie Wydarzenia nie wskazano inaczej.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.

§14 ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU (M.IN. SZKOLENIU, KONFERENCJI)

 1. KUBAKARLINSKI.PL jest organizatorem Wydarzeń o charakterze szkoleń, warsztatów czy konferencji, a Klient ma możliwość wzięcia udziału w danym Wydarzeniu i może dokonać zakupu poprzez Sklep.
 2. Program i harmonogram danego Wydarzenia jest każdorazowo określony w opisie Wydarzenia na stronie Sklepu. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności program i harmonogram Wydarzenia może ulec zmianie, przy czym KUBAKARLINSKI.PL poinformuje o takiej zmianie niezwłocznie Klienta.
 3. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany by nie podejmować żadnych działań mogących zakłócić przebieg prelekcji w ramach Wydarzenia, w szczególności:
  1. nie utrudniać swoim zachowaniem pracy prelegentów, np. poprzez uporczywe przerywanie jego wypowiedzi lub wygłaszanie własnych komentarzy i opinii niezwiązanych z tematem wykładu;
  2. nie oddziaływać w jakikolwiek sposób na sprzęt elektroniczny czy systemy informatyczne PL lub prelegentów lub innych uczestników w sposób mogący uniemożliwić lub utrudnić prowadzenie wykładu;
  3. nie naruszać dóbr osobistych prelegentów, innych uczestników lub osób trzecich;
  4. nie utrwalać w jakikolwiek sposób przebiegu wykładów bez uzyskania uprzedniej zgody PL.
 4. W przypadku stwierdzenia podjęcia przez uczestnika choćby jednego z działań wskazanych powyżej:
  1. prelegent może wykluczyć uczestnika z prowadzonego przez siebie wykładu;
  2. KUBAKARLINSKI.PL może wykluczyć uczestnika z Wydarzenia.
 5. Koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia, koszty zakwaterowania i inne koszty związane z udziałem w Wydarzeniu pokrywa samodzielne Klient.
 6. Klient zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność i udział w Wydarzeniu poprzez okazanie ważnego KUBAKARLINSKI.PL dowodu zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Wydarzenie (np. bilet przesyłany przez KUBAKARLINSKI.PL na adres e-mail po zawarciu Umowy) lub jego przedstawicielom na odpowiednio oznaczonym stanowisku rejestracji uczestników Wydarzenia. Dotyczy to także prelegentów, sponsorów, mediów i innych osób chcących wziąć udział w Wydarzeniu.
 7. O ile w opisie Wydarzenia nie wskazano inaczej, uczestnik Wydarzenia o charakterze stacjonarnym po potwierdzeniu swojej obecności otrzyma identyfikator oraz materiały startowe.
 8. KUBAKARLINSKI.PL ma prawo do odmowy wstępu na teren Wydarzenia osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych substancji odurzających, osobom agresywnym lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu uczestników i prelegentów. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot ceny ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Wydarzenie.
 9. Zakazane jest wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych na teren Wydarzenia, w szczególności broni palnej, innej broni, narzędzi ostrych, środków odurzających czy alkoholu. KUBAKARLINSKI.PL zachowuje prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren odbywania się Wydarzenia. W razie stwierdzenia niedozwolonych przedmiotów KUBAKARLINSKI.PL nie zapewnia ich depozytu. Odmowa wstępu na teren Wydarzenia z uwagi na posiadanie niedozwolonych przedmiotów nie daje Klientowi prawa do domagania się zwrotu ceny ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.
 10. Uczestnicy Wydarzenia o charakterze stacjonarnym zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu odbywania się Wydarzenia, jak również stosować się do zaleceń obsługi Wydarzenia.
 11. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób kulturalny, niezakłócający przebiegu Wydarzenia porządku publicznego, nienarażający innych uczestników na niebezpieczeństwo, nienaruszający dóbr osobistych innych uczestników, niewpływający negatywnie na dobre imię KUBAKARLINSKI.PL lub w inny sposób wyrządzający lub mogący wyrządzić szkodę KUBAKARLINSKI.PL i lub innym uczestnikom.  W razie zachowania sprzecznego z niniejszym Regulaminem KUBAKARLINSKI.PL uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z miejsca odbywania się Wydarzenia. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot ceny ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.
 12. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów otrzymanych od KUBAKARLINSKI.PL, jeśli takie zostaną przekazane podczas Wydarzenia. Osoby bez identyfikatora mogą nie zostać wpuszczone do pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.
 13. KUBAKARLINSKI.PL jest uprawniony do podejmowania bieżących decyzji w sprawach nieujętych w Regulaminie, w szczególności zagrażających bezpieczeństwu uczestników Wydarzenia. Jeżeli taka decyzja doprowadzi do wykluczenia uczestnika z udziału w Wydarzeniu z winy Klienta, Klientowi nie przysługuje zwrot ceny ani jakiekolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

§15 WIZERUNEK

 1. Klient, biorąc udział w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że podczas Wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia oraz filmy wideo, które będą następnie rozpowszechniane publicznie w Internecie i w innych miejscach, w szczególności w social mediach, prasie, czy czasopismach.
 2. Klient, mając na uwadze art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 800 ze zm.) wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez KUBAKARLINSKI.PL, oraz jego publikacji w celu edukacyjnych, prasowych, promocyjnych, marketingowych KUBAKARLINSKI.PL i jego partnerów.
 3. Zgoda Klienta dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) o ile publikacje te nie będą naruszać dóbr osobistych i obejmuje takie formy publikacji jak w szczególności: na stronie www KUBAKARLINSKI.PL, na profilach KUBAKARLINSKI.PL w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc.); w materiałach promocyjnych i reklamowych KUBAKARLINSKI.PL, w tym broszurach, ulotkach, kalendarzach, ofertach kierowanych do klientów itp., w mediach, prasie, w sieci Internet, w periodycznych i nieperiodycznych publikacjach, tworzących jednolitą lub niejednolitą całość, w tym w dziennikach i czasopismach, w tym również w ich wersjach elektronicznych, umieszczanie w katalogach produktów, a także w innych materiałach handlowych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub informacyjnych dotyczących lub związanych z produktami, wykorzystanie i rozpowszechnianie we wszelkiej działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz w działalności gospodarczej, w tym w trakcie pokazów, szkoleń, warsztatów i kursów organizowanych przez KUBAKARLINSKI.PL.
 4. Klient dopuszcza możliwość przetwarzania wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, zestawienie z innymi osobami, uzupełnianie komentarzem, itp. na potrzeby konkursów oraz w celach informacyjnych, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.
 5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Klient zobowiązuje się niezwłocznie, w chwili okazania zrobionego zdjęcia do poinformowania KUBAKARLINSKI.PL na piśmie o naruszeniu jego dóbr osobistych i sprzeciwie rozpowszechniania zdjęcia/video. Jeśli nie zgłosi żadnych zastrzeżeń zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu, również w przyszłości.
 6. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga uprzedniej zgody Klienta na taką czynność i następuje nieodpłatnie.
 7. Klient, biorąc udział w Wydarzeniu akceptuje fakt, że zdjęcia i inne materiały związane z jego wizerunkiem zostały wykonane po uprzednim poinformowaniu go i za jego zgodą.
 8. KUBKARLINSKI.PL niniejszym informuje Klienta, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości.
 9. Klient ma prawo wycofania zgody, o której mowa w niniejszym paragrafie w każdym czasie.
 10. Powyższa zgoda dotyczy także sytuacji, w której Klient bierze udział w nagraniach video, wyraża swoją opinię, recenzję. Wypowiada się, podając jednocześnie swoje dane osobowe w szczególności dane na temat stanowiska, podmiotu, który reprezentuje, głosu, itp. w celu promowania czy recenzowania Wydarzenia.
 11. W przypadku zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Wydarzenie, na rzecz osoby trzeciej, Klient zapoznaje osobę trzecią z niniejszym paragrafem, a osoba trzecia przesyła zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku na zasadach określonych powyżej na adres e-mail sklep@kubakarlinski.pl lub adres korespondencyjny KUBAKARLINSKI.PL przed rozpoczęciem Wydarzenia.

§16 KONSULTACJE (MENTORING)

 1. W ramach Sklepu Klient może zawrzeć Umowę, której przedmiotem jest konsultacja online (w tym konsultacja o charakterze mentoringu).
 2. Konsultacje są przeprowainie 90 dni od dnia zakupu przez Klienta Konsultacji w Sklepie, o ile nie wskazano inaczej w opisie konsultacji.
 3. KUBAKARLINSKI.PL nie ma obowiązku nagrywania konsultacji, ale może wyrazić zgodę na ich nagrywanie przez Klienta. Klient, każdorazowo powinien uzyskać taką zgodę.
 4. Klient ma prawo odwołać konsultacje w terminie do 24 godzin przed pldzane na podstawie złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta.
 5. Konsultacja trwa do 60 minut i ile inny czas konsultacji nie został wskazany w opisie konsultacji.
 6. KUBAKARLINSKI.PL może skontaktować się z Klientem przed odbyciem konsultacji np. w formie wiadomości e-mail w celu ustalenia przedmiotu konsultacji.
 7. Termin Konsultacji ustalany jest przez Klienta w ramach czasowych wskazanych w opisie Konsultacji i indywidualnie z KUBAKARLINSKI.PL po dokonaniu Zamówienia poprzez kontakt drogą e-mail na adres sklep@kubakarlinski.pl, lub poprzez wybór terminu odbycia konsultacji z kalendarza udostępnionego na stronie Sklepu.
 8. Konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia internetowego na platformie Zoom/Skype/____________________________ /Platformie szkoleniowej lub w formie rozmowy w formie stacjonarnej w miejscu określonym przez strony, zgodnie z ustaleniami KUBAKARLINSKI.PL i Klienta.
 9. Konsultacje są realizowane w termanowaną Konsultacją poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail kontakt@kubakarlinsk.pl, (w takim przypadku Klient ma prawo do ustalenia nowego terminu Konsultacji w okresie zgodnym z opisem Konsultacji w Sklepie). W przypadkach nagłych i niezależnych od Klienta Konsultacja może zostać przeniesiona na inny termin na prośbę Klienta i za zgodą KUBAKARLINSKI.PL.
 10. KUBAKARLINSKI.PL nie odpowiada za problemy techniczne wynikające ze strony Klienta, w tym te które uniemożliwiają przeprowadzenie Konsultacji w uzgodnionym terminie.
 11. W przypadku braku obecności Klienta na konsultacji w terminie uzgodnionym przez Strony Klientowi nie przysługuje dodatkowy termin konsultacji.
 12. W razie spóźnienia Klienta na konsultację, długość konsultacji nie ulega przedłużeniu.
 13. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę, której przedmiotem jest konsultacja. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. W przypadku wypowiedzenia KUBAKARLINSKI.PL zwróci Klientowi cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które KUBAKARLINSKI.PL poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u KUBAKARLINSKI.PL na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów KUBAKARLINSKI.PL zwróci Klientowi cenę pomniejszoną wyłącznie o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy i z uwzględnieniem poniesionych nakładów. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z którego/której Klient dokonał płatności, o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sklep@kubakarlinski.pl. KUBAKARLINSKI.PL potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.
 15. W zakresie nieuregulowanym w opisie konsultacji lub niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności te dotyczące Usług i Wydarzeń.

§17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,
  2. od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniego Towaru/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk Towaru dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,
  3. od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszego z Towarów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować KUBAKARLINSKI.PL o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną .Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.
 5. KUBAKARLINSKI.PL ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu.
 6. KUBAKARLINSKI.PL dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli KUBAKARLINSKI.PL wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez KUBAKARLINSKI.PL utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi KUBAKARLINSKI.PL nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli KUBAKARLINSKI.PL rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez KUBAKARLINSKI.PL utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a KUBAKARLINSKI.PL przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku;
 8. KUBAKARLINSKI.PL może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez KUBAKARLINSKI.PL, KUBAKARLINSKI.PL nie ma obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient jest zobowiązany zwrócić Towary do KUBAKARLINSKI.PL niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Towar na adres KUBAKARLINSKI.PL.
 11. Klient jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od Umowy (koszty odesłania Towaru do KUBAKARLINSKI.PL).
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 13. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej KUBAKARLINSKI.PL od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez KUBAKARLINSKI.PL, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez PL ;
  3. zostały połączone przez PL z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 15. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać, PL na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez KUBAKARLINSKI.PL.
 16. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od PL nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony KUBAKARLINSKI.PL, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 17. W przypadku odstąpienia od Umowy PL może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych.
 18. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 19. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§18 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku Towaru, Usługi, Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
 3. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi PL może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do KUBAKARLINSKI.PL.
 4. KUBAKARLINSKI.PL ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do KUBAKARLINSKI.PL.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą zawodowym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. PL w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi KUBAKARLINSKI.PL ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy.
 7. Całkowita odpowiedzialność KUBAKARLINSKI.PL w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru,Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. KUBAKARLINSKI.PL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy KUBAKARLINSKI.PL a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KUBAKARLINSKI.PL.

§19 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, 5564 i art. 5565 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  1. Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,
  2. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  3. Zawierania umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta,
  4. Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową,

  w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 i art. 5565 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.

 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do PL lub w inny sposób, że zakupiony Towar, Usługa, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§20 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługi, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez PL , dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną KUBAKARLINSKI.PL i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Treści cyfrowych czy Usług cyfrowych lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę KUBAKARLINSKI.PL.
 3. KUBAKARLINSKI.PL udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, lub treści udostępnionych w ramach świadczenia Usług. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby (użytek własny), bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez PL,
  2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Usługi, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,
  3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Usługi, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danej Usługi, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny danej Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zamówionej przez Klienta.
 5. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody KUBAKARLINSKI.PL:
  1. udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim,
  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek,
  4. udostępnianie Konta w Sklepie lub na Platformie szkoleniowej osobom trzecim,
  5. organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń o charakterze i treściach tożsamych z treścią, organizacją i charakterze Wydarzeń organizowanych przez KUBAKARLINSKI.PL.
 6. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Usługi, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe (np. materiały edukacyjne dostępne na platformie szkoleniowej) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.
 7. KUBAKARLINSKI.PL informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Towarów, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez KUBAKARLINSKI.PL stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. KUBAKARLINSKI.PL może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. KUBAKARLINSKI.PL jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych (np. szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§21 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Kuba Karliński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą IMPERA KUBA KARLIŃSKI pod adresem ul. Grzybowska, nr 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5342063704 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany w Regulaminie również PL. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Administratorem, używając poniższych danych: e-mail: , numer telefonu: +48223705755 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Współadministratorem danych Klientów Sklepu w zakresie przetwarzania danych w ramach CRM jest spółka MAGMILLON SP. Z O.O., NIP: 5342488734, a współadministrowanie zostało opisane w prywatności.
 3. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Towaru i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  11. w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp.
 8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu PL podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

§22 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. KUBAKARLINSKI.PL wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a KUBAKARLINSKI.PL,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 6. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§23 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY

 1. W ramach Sklepu prezentowanie są opinie klientów Sklepu i/lub osób, które skorzystały z usług PL.
 2. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Sklepu i na różnych podstronach: w opisie Towaru, Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod danym Towarem, Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową w zakładce „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/Opinie” albo do serwisów typu Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta danego Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
 3. Każdy Klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionym Towarze, Usłudze, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez PL.
 4. KUBAKARLINSKI.PL dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym Regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta Sklepu.
 5. Opinie prezentowane w ramach Sklepu są weryfikowane przez PL w ten sposób, że w ten sposób, że KUBAKARLINSKI.PL sprawdza, czy opinia pozostawiona przez daną osobę pochodzi od klienta.
 6. Jeśli opinia budzi wątpliwości PL nie jest prezentowana w ramach Sklepu. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez KUBAKARLINSKI.PL ma możliwość skontaktowania się z KUBAKARLINSKI.PL celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
 7. KUBAKARLINSKI.PL nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.
 8. KUBAKARLINSKI.PL nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. KUBAKARLINSKI.PL nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie.

§24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. KUBAKARLINSKI.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu w Sklepie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej KUBAKARLINSKI.PL na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, KUBAKARLINSKI.PL deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy KUBAKARLINSKI.PL a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
0