Nowelizacja prawa budowlanego – co zmienia w procesie budowy domu?

17 maja , 2017 | Autor: Kuba Karliński

Z początkiem tego roku weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. wprowadzająca ułatwienia m.in. dla inwestorów budowlanych. Nowelizacja prawa budowlanego jest szeroko komentowana przez ekspertów i środowisko budowlane. Czy zawarte w niej zmiany przepisów będą miały wpływ na proces budowy domu lub decyzje inwestorów?

Celem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców było uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej. Zmianie uległo m.in. prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Obecne przepisy redukują niektóre obowiązki administracyjne w jej sferze, doprecyzowują zagadnienia wywołujące wątpliwości interpretacyjne oraz wprowadzają zapisy wspierające rozwój, a w rezultacie usprawniające procesy inwestycyjne. Jak te zmiany wyglądają w praktyce? Czy mogą jakkolwiek wpływać na decyzje osób planujących budowę lub inwestycję w dom?

Bez pozwolenia lub zgłoszenia

Nowe przepisy budowlane wprowadzają wiele zmian w kilku ustawach, często tych mniej istotnych z punktu widzenia budujących dom (np. regulują kwestię powstawania dróg publicznych). Modyfikują jednak także istniejące prawo budowlane. W jaki sposób? Przede wszystkim pozwalają na uniknięcie formalności, które jeszcze do niedawna towarzyszyły niektórym pracom. Ustawa wprowadza bowiem zwolnienie części robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Zmiany w przebudowach

Ułatwienia realizacji inwestycji budowlanych uwzględniają przyjęcie regulacji upraszczającej kwestie związane z budową obiektów gospodarczych, ale także przydomowych basenów, oczek wodnych i innych obiektów wodnych czy instalacji klimatyzacyjnych. Od tego roku prace te nie wymagają one ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Nowelizacja oznacza także zmiany w przebudowie domów jednorodzinnych. Obecnie przebudowy mogą być realizowane tylko na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem że nie prowadzą do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W wyniku nowelizacji zgłoszenie będzie wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W pozostałym zakresie nie będzie ona wymagała zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia.

W zakresie remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia, niezbędne jest tylko zgłoszenie. Wymagają go remonty obiektów budowlanych innych niż budynki, dla których obligatoryjne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, co zostało szczegółowo określone w ustawie, a także przegrody zewnętrzne i elementy konstrukcyjne budynków.

Zmiany dla budynków gospodarczych, pomocniczych i rekreacyjnych

Ustawa przewiduje również zmiany polegające na zniesieniu obowiązku zgłoszenia w odniesieniu do przebudowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz ganków i oranżerii o powierzchni do 35 metrów kwadratowych. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki.

Zmiany dotyczą także wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej. Na działce może znajdować się jeden taki obiekt o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, nie może przekraczać jednego na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki.

Co dodatkowo?

Ustawa wprowadza również skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Ustawa reguluje także przepis umożliwiający wydawanie z urzędu zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu. Zapewnia to możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji przy formalnym zabezpieczeniu inwestora.

Nowelizacja prawa budowlanego z 16 grudnia 2016 r. doprecyzowuje zapisy dotyczące istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Od tej pory zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego, niebędącego obiektem liniowym, nie jest już istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Dzieje się tak pod warunkiem, że zmiana ta nie przekracza 2% wymiarów określonych w projekcie budowlanym i spełnia równocześnie inne warunki (m.in. nie zwiększa zakresu obszaru oddziaływania obiektu, nie mieści się w zakresie wskazanych w ustawie odstępstw oraz nie narusza przepisów techniczno-budowlanych). Taka modyfikacja nie wymaga wówczas uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Znowelizowana ustawa wprowadza także dodatkowe regulacje dotyczące doprecyzowania oraz ujednolicenia postępowania legalizacyjnego w przypadkach dokonania samowoli budowlanej.

Absurdy nowelizacji

Eksperci są raczej zgodni, że nowelizacja przyniosła poprawę, doprecyzowanie i uproszczenie kwestii, które wcześniej nie były dostatecznie uregulowane lub pozostawały obwarowane mnóstwem formalności. Zauważają jednak, że nie są to zmiany uniwersalne, pomocne dla wszystkich inwestorów. Poza tym niektóre kwestie, wciąż będą wymagać odpowiedniego pozwolenia.

Nowelizacja Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców niesie szereg zmian zapisów, które ułatwiają realizację budowy lub przebudowy domu. Uproszczone przepisy pozwalają skrócić czas załatwiania formalności i zachęcają inwestorów do modernizacji swoich nieruchomości. W dalszym ciągu jednak daleko tu do doskonałości. Warto pamiętać, że to kolejna zmiana na przełomie ostatnich kilku lat. Pomimo jej wdrożenia, pozwolenie na budowę wciąż będzie istotnym dokumentem. Ma większą moc, wielu inwestorów będzie zatem wolało wybrać tę bardziej formalną drogę. Wiele budowlanych modyfikacji wymaga jedynie zgłoszenia. Nowoczesne przepisy powinny jednak zmierzać do maksymalnego uproszczenia formalności i ograniczenia ilości wymaganych dokumentów towarzyszących także tej procedurze, potrafi być ona bowiem bardzo czasochłonna. Być może zmianę przyniosą kolejne planowane nowelizacje przepisów. Czas na ocenę obecnych nastąpi pod koniec roku.

Nowelizacja z 2016 roku to kolejna zmiana, za pomocą której urzędnicy próbują stworzyć przepisy będące kompromisem między oczekiwaniami indywidualnych inwestorów i biurokracją. Rzadko interesy te idą jednak w parze, przez co pewne modyfikacje rzeczywiście sprawiają wrażenie wprowadzonych dosyć przypadkowo. Przykład? Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy, organ nadzoru budowlanego ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu wobec zawiadomienia wniesionego przez inwestora. Mimo, że w 2016 ten okres skrócono do 14 dni. Zauważalne jest zatem, że obszerna lista obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę wzmogła czujność urzędników co do formalnej strony procesu zgłoszenia – organy nadzoru budowlanego mają teraz więcej czasu na analizę dokumentacji związanej z inwestycją. Oznacza to, że znowelizowane prawo budowlane może okazać się pełne niedomówień i braków, których skutki odczujemy dopiero pod koniec 2017 roku, kiedy przeprowadzane będą szczegółowe analizy i statystyki dotyczące korzystania z funkcjonujących przepisów.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08
z późn. zm.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016.2255 z dnia 2016.12.30):

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2255/1

 

Tagi:

czytaj także

REKLAMA